• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Edutainment Summer Camps

Φιλοσοφία του Edutainment

Edutainment (εκπαίδευση + ψυχαγωγία) είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο ψυχαγωγίας που έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει καθώς και να διασκεδάσει. Αφετηρία είναι η Ελλάδα, η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Στην Αρχαία Ελλάδα ξεκίνησαν πολλά υπέροχα επιτεύγματα στους τομείς της κυβέρνησης, της επιστήμης, της φιλοσοφίας και των τεχνών που επηρεάζουν ακόμα τη ζωή μας.

Τα εργαστήρια συνδυάζουν και αναμιγνύουν τα μαθήματα στην τάξη με την εμπειρία σε περιοχές παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί στην εκπαίδευση περιπέτειας, μετατρέπουν τα εργαστήρια και μαθήματα σε ισχυρές εμπειρίες της ζωής.

Μεθοδολογία Adventure Training

Βιωματική Εκπαιδευτική Προσέγγιση Περιπέτειας στην εκπαίδευση και την συμβουλευτική υποστήριξη σημαίνει «διασκεδαστικά προγράμματα με σοβαρή δομή & περιεχόμενο». Τα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας της SUMMIT συνδυάζουν αποτελεσματικά τεχνικές περιπέτειας με κλασσικά και καταξιωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία.

 

Η "πε­ρι­πέ­τεια" είναι το κλει­δί που:

  • Eλευθερώνει τα «κλειδωμένα» μυαλά.
  • Προκαλεί τη φρέσκια σκέψη.
  • Eνθαρρύνει το γόνιμο διάλογο.
  • Δίνει το έναυσμα για μάθηση που θα μεταφερθεί στον εργασιακό χώρο.

 

Ο Βιω­μα­τι­κός (Εμπει­ρι­κός) Μα­θη­σια­κός Κύ­κλος του Kolb, απο­τε­λεί βάση όλων των εκ­παι­δευ­τι­κών και συμ­βου­λευ­τι­κών υπη­ρε­σιών της SUMMIT. Κατά τη διάρ­κεια του κύ­κλου, η σω­μα­τι­κή δράση δίνει στα­δια­κά τη θέση της στη νοη­τι­κή δράση, την δη­μιουρ­γία και έκ­φρα­ση συ­ναι­σθη­μά­των.

 

Η Βιω­μα­τι­κή Εκ­παι­δευ­τι­κή Προ­σέγ­γι­ση Πε­ρι­πέ­τειας βα­σί­ζε­ται στην εμπλο­κή των συμ­με­τε­χό­ντων σε συ­νε­χή σχο­λια­σμό και ανα­σκό­πη­ση που εστιά­ζε­ται στην εξε­ρεύ­νη­ση των ζη­τη­μά­των που απα­σχο­λούν την ομάδα. Ο σχο­λια­σμός ανα­δει­κνύ­ει τα βα­σι­κά ση­μεία μά­θη­σης που μπο­ρούν να με­τα­φερ­θούν κατ’ αρχήν στις επό­με­νες δρα­στη­ριό­τη­τες, και στη συ­νέ­χεια στον ερ­γα­σια­κό χώρο.

 

Στα προ­γράμ­μα­τά μας χρη­σι­μο­ποιού­με:

  • Δραστηριότητες γνωριμίας & εμπιστοσύνης
  • Δραστηριότητες πρωτοβουλίας
  • Δραστηριότητες πρόκλησης

 

Credits

6 ECTS credits, παρέχονται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ask us Today

Happy Clients

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μου για το ότι, κατά την άποψή μου, ήταν μια ευχάριστη, εκπαιδευτική και γεμάτη σκέψεις ημέρα. Η εκτέλεση και το facilitation ήταν εξαιρετικά και τα σχόλια που πήραμε από τους εργαζόμενους ήταν πολύ θετικά. Ευχαριστώ!

Περισσότερα