• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Γενικά: Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της SUMMIT είναι ανοιχτές σε όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές, με μόνες προϋποθέσεις: την ψυχική και σωματική υγεία, την καλή φυσική κατάσταση, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των συνοδών/ εκπαιδευτών. Σε ορισμένα μόνο προγράμματα ισχύουν ειδικοί όροι, που αναγράφονται αναλυτικά στο καθένα. Παρ’ όλη την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, την χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων χώρων υλοποίησης, οι ομαδικές δραστηριότητες σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο, περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Η SUMMIT ως διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς/εκπαιδευτές, ασφαλείς διαδρομές- δραστηριότητες και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

 

2. Συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων: Για έγκυρη συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η προκαταβολή σε λογαριασμό της SUMMIT ποσού ίσου με το 40% του συνόλου της αξίας της εκδήλωσης/δραστηριότητας, 30 ημέρες πριν την εκδήλωση/ δραστηριότητα (το οποίο αυτόματα δηλώνει πως ο καταθέτης έχει πλήρη γνώση των «ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στις εκδηλώσεις της εταιρίας). Το υπόλοιπο της αξίας καταβάλλεται το αργότερο 2 ημέρες πριν την εκδήλωση/ δραστηριότητα στον λογαριασμό της SUMMIT, 

 

3. Συμμετοχή ομάδων & εταιριών: Στην περίπτωση συμμετοχής ομάδων/εταιριών σε εκδήλωση/ δραστηριότητα, ο εκπρόσωπος της ομάδας/εταιρίας αναλαμβάνει την υποχρέωση και φέρει πλήρη ευθύνη, να γνωστοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες και να λάβει τη γραπτή έγκρισή τους για:
α) τους γενικούς όρους συμμετοχής 
β) τους όρους ασφάλισης 
γ) τυχόν ειδικούς όρους συμμετοχής
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για κάθε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτής, την πλήρη ευθύνη αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος της ομάδας/ εταιρίας. Η διαδικασία προκαταβολής- αποπληρωμής ισχύει όπως παραπάνω (παράγραφος 2). Σε ότι ειδικότερα αφορά στις εταιρίες, η αποπληρωμή μπορεί να γίνει έως 20 ημέρες μετά την εκδήλωση/δραστηριότητα, χωρίς αυτό να απαλάσσει την εταιρία από τις λοιπές δεσμεύσεις της όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω (παράγραφο 4).

 

4. Ακυρώσεις: Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης/ δραστηριότητας από μεμονωμένο ή ομάδα/ εταιρία ισχύουν τα εξής:

1. Ακύρωση σε περισσότερες από 30 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, καταβολή του κόστους προετοιμασίας, συναντήσεων & λοιπών υπηρεσιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως αυτού του χρονικού σημείου.

2. Ακύρωση σε λιγότερες από 30 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, παρακράτηση του συνόλου της προκαταβολής ή του 40% του συμφωνηθέντος τιμήματος.
3. Σε περίπτωση απουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ από το πρόγραμμα/ εκδήλωση, αξίωση του συνόλου της αξίας του προγράμματος/ εκδήλωσης, εκτός κι αν η απουσία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλες ανωμαλίες κ.α.).

 

5. Αλλαγή προγράμματος από την SUMMIT: Η SUMMIT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλες ανωμαλίες κ.α.). Σε περίπτωση τροποποίησης, η SUMMIT προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει, το αργότερο 10 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, να γίνει αποδεκτό, διαφορετικά ματαιώνεται. Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί και ο μεμονωμένος ή η ομάδα/εταιρία  δεν μπορεί να ζητήσει άλλη αποζημίωση.

 

6. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς/ εκπαιδευτές: Οι συνοδοί/ εκπαιδευτές της SUMMIT έχουν υποχρέωση να υλοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας της εταιρίας. Γι’ αυτό οι συνοδοί/ εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Τα επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ακόμη, οι συνοδοί/ εκπαιδευτές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν έχει ελλιπή προετοιμασία-εξοπλισμό ή με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης στο άτομο ή την ομάδα/ εταιρία.

 

7. Αλλαγή προγράμματος από την ομάδα/ εταιρία: Κάθε αλλαγή αιφνίδια ή αναίτια (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 4.

 

8. Ασφάλιση: Η ασφάλεια ατυχήματος είναι υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα, και η SUMMIT παρέχει ασφαλιστικά προγράμματα σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν επιθυμεί να ασφαλιστεί με το πρόγραμμα της SUMMIT γιατί καλύπτεται από δικό του με καλύτερες παροχές, πρέπει να το γνωστοποιήσει έγγραφα στην SUMMIT, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από την έναρξη του προγράμματος. 

Όροι συμμετοχής & Κράτησης

Όροι συμμετοχής & Κράτησης

Ask us Today

Happy Clients

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μου για το ότι, κατά την άποψή μου, ήταν μια ευχάριστη, εκπαιδευτική και γεμάτη σκέψεις ημέρα. Η εκτέλεση και το facilitation ήταν εξαιρετικά και τα σχόλια που πήραμε από τους εργαζόμενους ήταν πολύ θετικά. Ευχαριστώ!

Περισσότερα